دارایی‌های جایگزین (Alternative assets)

سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های به غیر از سهام، اوراق قرضه و وجه نقد به عنوان سرمایه‌گذاری بر روی دارایی جایگزین شناخته می‌شود.